Home Tự vựng tiếng Anh Quá Khứ Của Let Là Gì?

Quá Khứ Của Let Là Gì?

Quá Khứ Của Let Là Gì?

Câu hỏi: Quá khứ của let là gì?

Trả lời: let – let – let

Cách sử dụng từ Let

  • Let + Object (me, you, him, her, it, you, us, them…) + Verb (infinitive): Khi chúng ta sử dụng động từ gốc “Let” để nói về việc cho phép/ được phép làm gì đó. Trong đó, “let” có thể là động từ chính được chia theo ngôi của chủ ngữ, theo ngay sau “Let” là một Đại từ tân ngữ (Object) và một động từ thể nguyên mẫu không “to” (Verb-infinitive).

Ví dụ:

She’d live on pizzas if we let her. (Nếu được chúng tôi cho phép, việc sống ngay trên bánh pizza cô ấy cũng có thể làm)

I didn’t let my friend back home at the midnight (Tôi đã không để bạn tôi ra về giữa nửa đêm)

  • Let us / Let’s / Let me + Verb (infinitive): Khi Let đứng đầu câu gồm: Let us, Let’s, và Let, câu đều mang ý nghĩa: đưa ra một đề xuất, mệnh lệnh, lời đề nghị nào đó, hoặc xin phép làm điều gì đó.

Ví dụ:

It’s midday. Let’s stop now and have some lunch, shall we? (Giữa trưa rồi. Chúng ta hãy dừng lại và ăn trưa, đúng không?) (Không dùng: Lets stop now)

Let me move these books out of your way. (Để tôi chuyển những cuốn sách khỏi đường đi)

Let us help each other = Let’s help each other (Hãy giúp đỡ lẫn nhau)

  • Hình thức phủ định của Let’s: “Let’s not” and “don’t let’s”

Ví dụ:

Let’s not argue about money. We can share the costs. (Chúng ta không tranh cãi về tiền. Chúng ta có thể chia sẻ chi phí.)

Don’t let’s throw away the good books with the damaged ones. We can sell them. (Đừng vứt đi những cuốn sách hay bị hỏng. Chúng ta có thể bán chúng)

  • Hình thức đầy đủ “Let us”, “Let us not” và “do not let us” được sử dụng trong rất nhiều trường hợp trang trọng như các tài liệu và bài phát biểu chính trị, trong tôn giáo và các lễ nghi khác

Ví dụ: Let us remember all those who have died in this terrible conflict. (Chúng ta hãy tưởng nhớ tất cả những người đã mất trong cuộc xung đột khủng khiếp này.)

Nguồn: https://jes.edu.vn/cach-dung-let-lets-va-lets

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “Quá khứ của let là gì?”

Hãy cùng theo dõi website Letstalkenglishcenter để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!