Home Uncategorized Kéo bấm chỉ tiếng Anh là gì

Kéo bấm chỉ tiếng Anh là gì

Kéo bấm chỉ tiếng Anh là thread clipper. Phiên âm là /θred ˈklɪp.ər/.

Kéo bấm chỉ là dụng cụ nhỏ nhắn và tiện lợi, cầm nhẹ, dễ sử dụng và có bao đựng an toàn. Thiết kế đặc trưng với cấu tạo lưỡi kéo bằng thép nối liền với cán bằng nhựa hoặc sắt, phù hợp sử dụng cắt chỉ, kích cỡ của kéo chỉ dài cỡ một chiếc bút nên bạn có thể mang đi bất cứ đâu.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến kéo bấm chỉ:

Scissors /ˈsɪz.əz/: Cây kéo.

Pinking shears /pɪŋkɪŋ ʃɪəz/: Kéo cắt vải.

Needle /ˈnēdl/: Cây kim.

Thread /θred/: Sợi chỉ.

Cloth /klɒθ/: Vải.

Sewing machine /ˈsəʊ.ɪŋ məˈʃiːn/: Máy may.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến kéo bấm chỉ:

Thread clipper for crafting are alternatives to normal scissors which are designed to sever threads cleanly and efficiently.

Kéo bấm chỉ thủ công là những lựa chọn thay thế cho kéo thông thường, được thiết kế để cắt các sợi chỉ một cách sạch sẽ và hiệu quả.

Thread clipper are small scissors used for nipping excess thread and parts of the fabric that have frayed or unraveled.

Kéo cắt chỉ là những chiếc kéo nhỏ được sử dụng để cắt chỉ thừa và các bộ phận của vải đã bị sờn hoặc bị gỡ mối.

Some thread clippers look like the ancient type of scissors because their blades are held together by a bent piece of metal.

Một vài loại kéo bấm chỉ trông giống như kiểu kéo ngày xưa bởi lưỡi dao của chúng được giữ với nhau bằng một mảnh kim loại uốn cong.
web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://dashburst.com/xetaithanhhung”> web web < / a> web web web web web web </ a > web web < / a> web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://www.digi.com/support/forum/user/xetaithanhhung”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://cope4u.org/forums/users/xetaithanhhung”> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://forum.enscape3d.com/wcf/index.php?user/23257-xetaithanhhung/#about”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web </ a> web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://replit.com/@xetaithanhhung”> web web </ a> web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://kenhrao.com/members/xetaithanhhung.19076/#about”> web web web web </ a> web web web web