Home Uncategorized Cách mở đầu email bằng tiếng Anh

Cách mở đầu email bằng tiếng Anh

Khi soạn email bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, có hai điều bạn cần lưu ý. Bước đầu tiên là xác định đúng người nhận: đồng nghiệp thân thiết, khách hàng hoặc lãnh đạo; sau đó là những lời chào và câu mở đầu phù hợp thể hiện mối quan hệ của hai người. Điều thứ hai cần nhớ là nêu rõ mục đích của email. Người nhận sẽ bối rối và thất vọng nếu mục đích không được truyền đạt rõ ràng. Bạn nên bao gồm mục đích của email trong câu giới thiệu để tránh bỏ sót chi tiết quan trọng này.

“[Tên] thân mến”, chẳng hạn.

Đây là một lời chào trang trọng thường được sử dụng trong thư xin việc, lời mời làm việc và các giao tiếp khác mà người nhận phải được tôn trọng. “Gửi Sam,” “Sam Barney thân mến”, v.v.

Kính ngữ chẳng hạn như “Mr.” hoặc “Mrs.” được chấp nhận, nhưng chúng chỉ nên được sử dụng khi xác định chính xác tình trạng hôn nhân của người nhận để tránh nhầm lẫn hoặc giả định sai lầm khiến người nhận cảm thấy không được tôn trọng.
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb