Home Uncategorized Người lái xe tiếng Anh là gì

Người lái xe tiếng Anh là gì

Người lái xe tiếng Anh là driver /’draɪvər/ gồm người lái xe giao hàng, người lái xe văn phòng, người lái xe tải.

Một số câu dành cho người lái xe trong tiếng Anh:

 Where are you? Quý khách ở đâu.

Get in, please. Xin mời lên xe.

What’s the address? Địa chỉ của quý khách ở đâu.

Where are you heading? Bạn đi đến đâu.

May I stop here? Tôi dừng ở đây nhé.

I have to look for a parking place. Tôi phải tìm chỗ đỗ xe.

I can’t break the traffic rules. Tôi không thể vi phạm luật giao thông.

It’s too dangerous to overtake. Vượt như vậy rất nguy hiểm.

There is a No parking designation in front. Ở phía trước có biển cấm đỗ xe.

Don’t worry I can make it. Yên tâm đi. Tôi có thể đuổi kịp.

If no jam, we can get there on time. Nếu không tắc đường, chúng ta có thể tới đó đúng giờ.

Here you got anything smaller? Bạn có tiền nhỏ hơn không.

web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “http://uid.me/kienvang247#”> web web web web web < / a> web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web </ a> web web web web </ a > web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web </ a > web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://huzzaz.com/user/kienvang247”> web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://www.twitch.tv/kienvang247/about”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/kienvang247”> web web web < / a> web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “http://bbs.2016xiaozhuge.com/home.php?mod=space&uid=6356306”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://webhitlist.com/profile/KienVang247”> web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://kivn-vyng-247.sitey.me/”> web web web web web web web web web web web </ a > web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web < / a> web </ a > web web web web web </ a > web web web </ a> web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web </ a > web web web < / a>com / Member / kienvang247.20436 / # about “> web web < / a>com / Member / kienvang247.20436 / # about “> web web < / a>