Home Uncategorized Giấy note tiếng Anh là gì

Giấy note tiếng Anh là gì

Sticky note trong tiếng Anh chỉ có vậy: ghi chú dính. Giấy ghi chú hay còn gọi là giấy ghi chú, giấy ghi chú, giấy ghi chú, là một loại giấy nhỏ có nhiều màu sắc để dễ nhận biết hơn.

Giấy có một phần keo ở một đầu cho phép người viết và người đọc đặt nó ở bất cứ đâu, trên bất kỳ vật thể nào.

Lớp keo trên mỗi tờ giấy ghi chú phải đủ dính để dán sổ ghi chú vào các vật dụng văn phòng, nhưng đủ mỏng để xé ra mà không để lại vết keo bẩn.

Giấy ghi chú là một chủ đề có rất nhiều thuật ngữ tiếng Anh.

Sticky note: Giấy ghi chú có keo dính.

Notebook /ˈnəʊtbʊk/: Sổ tay.

Magnet /ˈmæɡ.nət/: Nam châm.

Push pins: Ghim giấy.

Sealing tape/package mailing tape: Băng keo niêm phong.

Double-sided tape: Băng keo 2 mặt.

Duct tape: Băng keo vải.

Carbon paper: Giấy than.

Ball Pen: Bút bi.

Mechanical pencil: Bút chì bấm.

Highlighter /ˈhaɪˌlaɪ.tər/: Bút dạ quang.

Correction fluid: Bút xóa.

Correction tapes: Băng xóa.

Mẫu câu giấy note bằng tiếng Anh.

Keeping a record of your to do list and posting it in an easy-to-see place will help you remember them all the time.

Ghi lại những việc cần làm và dán ở một nơi bạn dễ nhìn thấy sẽ giúp bạn luôn luôn nhớ những việc đó.

Office workers use sticky notes at work.

Nhân viên văn phòng sử dụng giấy note trong công việc.

Post it notes are used to leave messages.

Giấy note được dùng để để lại lời nhắn.

web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.print3dforum.com/member.php/25936-phongkhamsaigonlist”> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://band.us/band/87245884”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://www.metooo.io/u/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://repo.getmonero.org/cuahangcamerasaigonlist”> web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/cuahangcamerasg”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web </ a> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/ctl/Profile/userId/237636/pageno/3/Default.aspx”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https: //www.watchfaces.be / forum / users / dichtiengnhatsaigonlist / “> web web web