Home Uncategorized Gia công trong tiếng anh là gì?

Gia công trong tiếng anh là gì?

GIA CÔNG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Manufacture (Verb)  /ˌmæn.jəˈfæk.tʃɚ/

Nghĩa tiếng Việt: Gia công

Nghĩa tiếng Anh: to produce goods in large numbers, usually in a factory using machines

Từ đồng nghĩa: Make, process, assemble,…

VÍ DỤ VỀ TỪ GIA CÔNG TRONG TIẾNG ANH

  1. Ví dụ 1
  • cho công nghệ gia công và nông nghiệp thông minh.
  • for smart manufacturing and agriculture.

2. Ví dụ 2

  • Ông Nam, chúng ta sẽ đấu tranh để chuyển mọi lỗi lầm lên nhà sản xuất, hãng Michael Adam.
  • Mr. Nam, we’re gonna fight to push all the fault on the manufacturer, Michael Adam.

3. Ví dụ 3

  • với những nhà cung cấp vật liệu, nhà gia công và khách hàng tiềm năng.
  • with material suppliers, manufacturers and potential customers.
  • Đồng thời , các nhà gia công Nhật còn bị ảnh hưởng nặng nề từ lũ lụt ở Mã Lai.
  • At the same time , Japanese manufacturers have also been hit hard by the floods in Malaysia.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb